Thứ Hai, Tháng Ba 4, 2024
HomeGiải thưởng năm 2022GIẢI PHÁP "PHÁT HUY HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, ĐOÀN KẾT CỘNG ĐỒNG...

GIẢI PHÁP “PHÁT HUY HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, ĐOÀN KẾT CỘNG ĐỒNG TRONG ĐỒNG BÀO HOA”

Giải pháp "PHÁT HUY HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, ĐOÀN KẾT CỘNG ĐỒNG TRONG ĐỒNG BÀO HOA" được trao tặng Giải thưởng "Đại đoàn kết toàn dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh" lần III năm 2022.

Đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5

Với đặc thù là địa phương có đông đồng bào Hoa làm ăn sinh sống và có nhiều cơ sở tín ngưỡng dân gian; thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 5 đã tham mưu Thường trực Quận ủy và phối hợp với Ủy ban nhân dân quận thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy đảng, các ban ngành và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 14 phường quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc để các cán bộ trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc từ quận đến cơ sở kịp thời nắm bắt, phối hợp chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho đồng bào Hoa; song song đó, luôn tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào Hoa giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của cộng đồng trong đồng bào Hoa, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Quận phát động, đặc biệt với Giải pháp “Phát huy hoạt động văn hóa, đoàn kết cộng đồng trong đồng bào Hoa” được khởi xướng từ năm 1990 và duy trì đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận đã chủ động tổ chức nhiều giải pháp, cách làm thiết thực đã được sự đồng tình các giới, nhất là đồng bào Hoa tích cực tham gia các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, giúp đỡ các hộ cận nghèo, hộ khó khăn; tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hằng năm duy trì các Lễ hội truyền thống cụ thể như: Lễ hội đèn hoa, Lễ hội Nguyên tiêu của đồng bào Hoa, biểu diễn Lân sư rồng, chương trình ca múa nhạc đặc sắc cổ truyền,… trong đó, Lễ hội Nguyên tiêu của đồng bào Hoa ở Quận 5 vừa mang ý nghĩa trong việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật dân tộc trong cộng đồng người Hoa, vừa mang ý nghĩa gắn kết mối liên hệ của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn Thành phố. Đặc biệt các hoạt động văn hóa nghệ thuật thể hiện những nét truyền thống của đồng bào Hoa, vừa phản ánh truyền thống đấu tranh cách mạng của đồng bào Hoa trong sự nghiệp giải phóng đất nước.

Giải pháp “Phát huy hoạt động văn hóa, đoàn kết cộng đồng trong đồng bào Hoa” đã quy tụ tinh thần đại đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng đồng bào dân tộc Hoa và các dân tộc anh em đang hiện diện trên địa bàn Quận 5; phát huy tốt vai trò nòng cốt của những người uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc Hoa, không chỉ dừng lại với ý nghĩa đoàn kết đồng bào Hoa trong giữ gìn bảo tồn tín ngưỡng dân gian mà còn lan tỏa, khơi dậy và phát huy tiềm năng của đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

bài viết nổi bật